wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Studenci > Dokumenty i procedury > Proces dyplomowania: Dyplomacja europejska

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (licencjackiego) 
na kierunku dyplomacja europejska 
od roku akademickiego 2015/16

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych objętych programem studiów kierunku Dyplomacja europejska oraz uzyskanie wymaganej w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim liczby punktów ECTS (uznanych przez dziekana);

  • uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową (licencjacką);

  • złożenie pracy dyplomowej do Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych wraz z wymaganymi dokumentami w regulaminowym terminie.

 1. Praca dyplomowa (licencjacka) stanowi jeden z najważniejszych sposobów potwierdzenia Kierunkowych Efektów Kształcenia dla kierunku Dyplomacja europejska.

 2. Student przygotowuje pracę dyplomową (licencjacką) w ramach seminarium dyplomowego.

 3. Tematy prac dyplomowych (licencjackich) określają w ramach seminarium licencjackiego nauczyciele akademiccy pełniący rolę promotora. Formułowanie tematu powinno odbywać się przy aktywnym udziale studenta.

 4. Wykaz tematów prac dyplomowych (licencjackich) przedstawiany jest do wiadomości właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 5. Praca dyplomowa (licencjacka) powinna być autorskim dziełem studenta.

 6. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są pod kątem samodzielności w systemie Palgiat i OSA.

 7. Praca dyplomowa (licencjacka), przygotowana w ramach seminarium dyplomowego, powinna liczyć co najmniej 40 stron znormalizowanego tekstu, z zakresu problematyki dyplomacji europejskiej, nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz ich znaczenia we współczesnej dyplomacji.

 8. Przy pisaniu pracy dyplomowej (licencjackiej) student powinien wykazać umiejętność posługiwania się warsztatem naukowym (bibliografia, przypisy, umiejętność gromadzenia i analizy materiałów źródłowych i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu). Praca dyplomowa winna zostać poprawnie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowo – edytorskim.

 9. Pracę dyplomową (licencjacką) student powinien przedłożyć w uzgodnionym z promotorem terminie, nie później jednak niż do końca ostatniego semestru studiów, uwzględniając procedurę związaną z systemem Archiwizacji Prac Dyplomowych przyjętą przez Radę Wydziału Nauk Społecznych.

 10. Egzamin dyplomowy (licencjacki) odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana WNS.

 11. Egzamin dyplomowy (licencjacki) odbywa się przed powołaną przez Dziekana WNS Komisją w składzie co najmniej trzyosobowym. W skład Komisji wchodzą promotor i recenzent (recenzenci). Komisji przewodniczy powołany przez Dziekana WNS nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

 12. Nauczyciele akademiccy pełniący rolę recenzentów powinni posiadać wiedzę umożliwiającą obiektywną oraz rzetelną merytorycznie ocenę przedłożonej pracy oraz ocenę odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

 13. Egzamin dyplomowy (licencjacki) jest potwierdzeniem umiejętności zdobytych w toku studiów, w szczególności: rozumienia, analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasad ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

 14. Egzamin dyplomowy (licencjacki) jest egzaminem ustnym. Jego celem jest weryfikacja opanowania przez studenta Kierunkowych Efektów Kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Dyplomacja europejska,

 15. Egzamin dyplomowy (licencjacki) składa się z dwóch części :

- zwięzłe przedstawienie i uzasadnienie przez promotora i recenzenta (recenzentów) oceny pracy dyplomowej (licencjackiej);

- odpowiedź studenta na trzy pytania za zakresu problematyki objętej programem studiów na kierunku Dyplomacja europejska. Student losuje dwa pytania egzaminacyjne z listy zagadnień, która stanowi załącznik do niniejszych zasad.

Trzecie pytanie z zakresu tematyki pracy zadaje promotor.

Ocena odpowiedzi studenta na każde pytanie dokonywana jest przez Komisję egzaminacyjną bez obecności studenta i odnotowana w protokole z egzaminu.

Na podstawie ocen za poszczególne pytania wystawiana jest ocena końcowa z egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

Komisja ustala wynik ukończenia studiów, który zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów na podstawie:

 1. średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A;

 2. oceny pracy dyplomowej – B;

 3. oceny egzaminu dyplomowego - C.

Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę z egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4+(B+C)/8.

Średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry zachowanej o 1).

Po ustaleniu wyniku ukończenia studiów Komisja informuje studenta o ocenie z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) oraz wyniku ukończenia studiów, jaki zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

Wszelkie kwestie sporne w zakresie prac dyplomowych (licencjackich) oraz egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zagadnienia egzaminacyjne

Egzamin licencjacki na kierunku dyplomacja europejska

 1. Funkcje polityki
 2. Organy władzy w Polsce
 3. System wersalski w polityce międzynarodowej
 4. Socjalizacja pierwotna i wtórna
 5. Ideologiczne czynniki integracyjne Europy XIX i XX wieku
 6. Klasyczne teorie geopolityczne
 7. Charakterystyka systemu politycznego Wielkiej Brytanii
 8. Przełomowe kryzysy zimnej wojny
 9. Tożsamość narodowa we wschodnioeuropejskim rozumieniu narodu
 10. Model makroekonomii klasycznej
 11. Charakterystyka systemu politycznego Francji
 12. Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów
 13. Akty prawa wtórnego (pochodnego) Unii Europejskiej
 14. Charakterystyka systemu politycznego Niemiec
 15. Dyplomacja gospodarcza Polski na tle europejskim
 16. Państwo i naród w myśli politycznej XX wieku
 17. Charakterystyka systemu politycznego Rosji
 18. Dyplomatyczne misje specjalne
 19. Industrializacja jako czynnik integracji i dezintegracji Europy
 20. Zagraniczna polityka kulturalna Polski
 21. Geneza, cele i działalność Rady Europy
 22. Priorytety polskiej polityki zagranicznej
 23. Misja dyplomatyczna przy Unii Europejskiej - kwestie protokolarne
 24. Służby zagraniczne RP
 25. Efektywność dyplomacji prewencyjnej i koersywnej

 

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego

Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (magisterskiego) 
na kierunku Dyplomacja europejska 
od roku akademickiego 2016/2017

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego (magisterskiego) jest:
 1. Praca dyplomowa (magisterska) stanowi jeden z najważniejszych sposobów potwierdzenia  Kierunkowych  Efektów Kształcenia  dla  kierunku  Dyplomacja europejska.
 2. Student przygotowuje pracę dyplomową (magisterską) w ramach seminarium magisterskiego.
 3. Tematy prac dyplomowych (magisterskich) określają w ramach seminarium dyplomowego nauczyciele  akademiccy  pełniący  rolę  promotora. Formułowanie tematu powinno odbywać się przy aktywnym udziale studenta.
 4. Wykaz  tematów  prac  dyplomowych (magisterskich) przedstawiany  jest  do wiadomości właściwego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.
 5. Praca dyplomowa (magisterska) nie może być powtórzeniem pracy licencjackiej.
 6. Praca dyplomowa (magisterska), przygotowana w ramach seminarium dyplomowego, powinna mieć charakter badawczy, z elementami teoretycznymi. Jej struktura oraz treść winny potwierdzać opanowanie przez studenta w stopniu wymaganym cele przedmiotowe zdefiniowane przez prowadzącego seminarium magisterskie w karcie opisu przedmiotu, a także wiedzy dotyczącej problematyki kierunku oraz wiedzy wynikającej ze zrealizowanej specjalności. Praca dyplomowa (magisterska) powinna mieć charakter poznawczy.
 7. Przy pisaniu pracy dyplomowej (magisterskiej) student powinien wykazać umiejętność posługiwania się warsztatem naukowym (bibliografia, przypisy, umiejętność gromadzenia i analizy materiałów źródłowych i literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu). Praca  dyplomowa  winna  zostać  poprawnie przygotowana  zarówno  pod  względem  merytorycznym,  jak  i językowo – edytorskim.
 8. Pracę  dyplomową (magisterską)  student  powinien przedłożyć w uzgodnionym z promotorem terminie, nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, uwzględniając procedurę związaną z systemem Archiwizacji Prac Dyplomowych przyjętą przez Radę Wydziału Nauk Społecznych.
 9. Egzamin dyplomowy (magisterski) odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana WNS.
 10. Egzamin odbywa się przed powołaną przez Dziekana WNS Komisją w składzie co najmniej trzyosobowym. W skład Komisji wchodzą promotor i recenzent (recenzenci). Komisji przewodniczy powołany przez Dziekana WNS nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
 11. Nauczyciele  akademiccy  pełniący  rolę  recenzentów  powinni posiadać  wiedzę  umożliwiającą  obiektywną  oraz  rzetelną merytorycznie ocenę przedłożonej  pracy oraz  ocenę odpowiedzi  na  pytania egzaminacyjne.
 12. Egzamin dyplomowy (magisterski) jest potwierdzeniem posiadania umiejętności zdobytych w toku studiów, w szczególności wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w profilu absolwenta kierunku Dyplomacja europejska oraz zrealizowanej specjalności.
 13. Egzamin dyplomowy (magisterski) jest egzaminem ustnym. Jego celem  jest  weryfikacja  opanowania przez studenta Kierunkowych Efektów Kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Dyplomacja europejska.
 14. Egzamin dyplomowy (magisterski)  składa się z dwóch części :
 1. Praca dyplomowa (magisterska) powinna być autorskim dziełem studenta.
 2. Wszystkie prace dyplomowe sprawdzane są pod kątem samodzielności w systemie Plagiat.

- zwięzłe przedstawienie i uzasadnienie przez promotora i recenzenta (recenzentów) oceny pracy dyplomowej.

- odpowiedź studenta na trzy pytania za zakresu problematyki objętej programem studiów na kierunku Dyplomacja europejska. Student losuje dwa pytania egzaminacyjne z listy zagadnień, która stanowi załącznik do niniejszych zasad.

Trzecie pytanie z zakresu tematyki pracy zadaje promotor.

Ocena odpowiedzi studenta na każde pytanie dokonywana jest przez Komisję egzaminacyjną bez obecności studenta i odnotowana w protokole z egzaminu.

      Na podstawie ocen za poszczególne pytania wystawiana jest ocena końcowa z egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

 1. Komisja ustala wynik ukończenia studiów, który zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów na podstawie:
 2. średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A;
 3. oceny pracy dyplomowej – B;
 4. oceny egzaminu dyplomowego - C.

Przy wyliczaniu ostatecznego wyniku studiów uwzględnia się końcową ocenę z egzaminu dyplomowego.

            Wynik studiów drugiego stopnia określa wzór A/2+(B+C)/4.

Średnią arytmetyczną ocen A oraz wynik studiów, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując ogólne zasady zaokrąglania. (Odrzucenie cyfry 5, 6, 7, 8, lub 9 powoduje zwiększenie cyfry zachowanej o 1).

 1. Po ustaleniu wyniku ukończenia studiów Komisja informuje studenta o ocenie z egzaminu dyplomowego (magisterskiego) oraz wyniku ukończenia studiów, jaki zostanie wpisany w dyplomie ukończenia studiów.
 2. Warunkiem uzyskania dyplomu jest otrzymanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej i co najmniej dostatecznej z egzaminu dyplomowego.
 3. Wszelkie  kwestie sporne w zakresie prac dyplomowych (magisterskich) oraz egzaminu dyplomowego określa Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Zagadnienia egzaminacyjne

Egzamin magisterski na kierunku Dyplomacja europejska

 1. Rola podmiotów niepaństwowych w dyplomacji.
 2. Kwestie bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
 3. Proces globalizacji w wymiarze politycznym i dyplomatycznym.
 4. Obszary zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego UE.
 5. Polityka zagraniczna wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 6. Wpływ rewolucji przemysłowej na rozwój cywilizacji europejskiej.
 7. Procesy państwotwórcze w Europie oraz ich konsekwencje.
 8. Wpływ dziedzictwa europejskiego na inne cywilizacje i kultury.
 9. Wewnętrzne i zewnętrzne organy państwa w stosunkach międzynarodowych.
 10. Partnerstwo publiczno-prywatne w marketingu regionalnym.
 11. Wielokulturowość oraz interkulturowość w kontekście tożsamości Europy.
 12. System instytucjonalny UE – kompetencje i współpraca w procesie decyzyjnym.
 13. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE – ochrona granic, swoboda przepływu i zarządzanie migracjami.
 14. Rola polskiej służby cywilnej.
 15. Priorytety polskiej polityki zagranicznej po akcesji do UE.
 16. Ochrona praw człowieka jako fundament współczesnych stosunków międzynarodowych.
 17. Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w UE – znaczenie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób.
 18. Prawo dyplomatyczne i jego wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej państw.
 19. Przedstaw podstawowe założenia, które powinny być spełnione przez daną sytuację społeczną jeśli ma być ona rozważana na gruncie teorii gier?
 20. Charakteryzuj odłamy islamu: sunnizm, szyizm, charydżytyzm, ismailizm i sufizm.

Specjalność: Polityka zagraniczna

 1. Rola organizacji pozarządowych w dyplomacji.
 2. Cele unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
 3. Główne problemy dyplomacji w XXI w.
 4. Charakterystyka koncepcji „Fal cywilizacyjnych” Alvina Tofflera.
 5. Rola i znaczenie Instytutów Polskich dla polityki kulturalnej Polski.

Specjalność: Kultura Polityczna i media

 1. Proksemika i bariery kulturowe jako wymiar komunikowania.
 2. Kultura polityczna: definiowanie i typy.
 3. Jakie są cechy dobrego wystąpienia publicznego?
 4. Proszę o omówienie podstawowych obowiązków zawodowych dziennikarzy w oparciu o Prawo prasowe i systemy zasad etyki zawodowej?
 5. Charakterystyka dyplomacji w erze starych i nowych mediów