wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Studenci > Dokumenty i procedury

PROCES DYPLOMOWANIA

 

Aktualne informacje, instrukcje i dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się na stronie głównej Wydziału Nauk Społecznych.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Organizację praktyk przewidzianych w standardach kształcenia/programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje odpowiednio:

- Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Wrocławskim

- Zarządzenie Nr 115/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Procedura realizacji praktyk zawodowych:

 

1. SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

Skierowanie na praktykę zawodową podpisuje Koordynator praktyk – wzór skierowania stanowi Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznik  Nr 4 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr

2. UMOWA O ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH ODBYWANYCH NA PODSTAWIE SKIEROWANIA UCZELNI

Student przygotowuje (drukuje i wypełnia) dwa egzemplarze umowy, która jest  Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2010 Rektora UWr oraz Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2013 Rektora UWr

3. UBEZPIECZENIE NW i OC.

Student wykupuje ubezpieczenie NW i OC na czas trwania praktyk zawodowych.

4. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK.

Student składa u Koordynatora praktyk następujące dokumenty:

Wyżej wymieniony komplet dokumentów Koordynator praktyk składa w Dziekanacie WNS wraz z listą osób, których dokumenty są dostarczane przed rozpoczęciem praktyki studentów, których dokumenty są składane.

 

5. PRAKTYKA STUDENCKA

Student odbywa praktykę w Zakładzie Pracy.

6. ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Po odbyciu praktyki student odbiera zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 56/2010 oraz Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 115/2013., podpisane przez Zakład Pracy i przedkłada Koordynatorowi praktyk w celu uzyskania wpisu w karcie okresowych osiągnięć, w indeksie oraz w systemie USOS – wpis jest oceną w skali 2-5 z zajęć nazwanych Praktyka zawodowa. Po uzyskaniu wpisu student składa wyżej wymienione zaświadczenie w Dziekanacie WNS.

Zasady wchodzą w życie od roku akademickiego 2014/2015.

 

Aktualne zarządzenia dotyczące praktyk znajdują się na głównej stronie Wydziału Nauk Społecznych

W razie pojawiających się pytań zachęcamy do kontkatu z Katedralnym koordynatorem ds. praktyk studenckich dr Rafałem Juchnowskim

 

REGULAMIN STUDIÓW

 

Załącznik do obwieszczenia z dnia 18 maja 2016 r.
 
UCHWAŁA Nr 26/2015
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje:

ŚLUBOWANIE

Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście:

      ‑ zdobywać wiedzę i umiejętności,

      ‑ postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi,

      ‑ dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

         § 1.1. Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, zwany dalej Regulaminem, dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich.

         2. Zasady i warunki przyjęć na studia określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwana dalej Ustawą,
i uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.

         3. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanego dalej Uczelnią,
i nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania przed Rektorem lub dziekanem. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, jeżeli na danym wydziale służy on do dokumentowania przebiegu studiów. Indeks pozostaje własnością studenta. Legitymacja potwierdza status studenta i podlega zwrotowi po zawieszeniu w prawach studenta, przerwaniu studiów, prawomocnym skreśleniu z listy studentów, ukończeniu studiów. Absolwent studiów pierwszego stopnia ma prawo posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku ukończenia studiów, nie ma natomiast prawa ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy materialnej.

         4. Przełożonym studentów, doktorantów i pracowników Uczelni jest Rektor, a na wydziale dziekan. W zakresie otrzymanych pełnomocnictw w imieniu Rektora działają prorektorzy, w imieniu dziekana - prodziekani. Dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może przekazać niektóre uprawnienia w sprawach organizacji i przebiegu procesu kształcenia dyrektorowi (kierownikowi) jednostki dydaktycznej.

         5. Od decyzji i innych rozstrzygnięć dziekana przysługuje odwołanie do Rektora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba że Regulamin studiów stanowi inaczej.

         6. Dziekan, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, może powołać spośród nauczycieli akademickich opiekuna roku lub opiekunów grup studenckich.

         7. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego, w porozumieniu
z dyrektorem (kierownikiem) jednostki dydaktycznej, dziekan może zmienić opiekuna roku.

         8. Do obowiązków opiekunów należy:

 1. informowanie studentów o ich prawach i obowiązkach oraz udzielanie porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów;

 2. współdziałanie z przedstawicielami właściwych organów samorządu studenckiego, a zwłaszcza ze starostami, oraz z kierownictwem instytutu (katedry) i z dziekanem.

9. Studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni i osoby prowadzące zajęcia mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także stosowania się do uchwał i rozstrzygnięć władz Uczelni oraz przepisów prawa odnoszących się do studiów i studiowania.

         10. Osoby uczestniczące w procesie kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim zobowiązane są do działań na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.

11. Dokumentowanie przebiegu studiów może być realizowane przy użyciu Uniwersyteckiego System Obsługi Studiów tj. USOS. Właściwą w tym zakresie uchwałę podejmuje rada wydziału uwzględniając obowiązujące wymogi dokumentowania przebiegu studiów.

12. Komunikaty (wiadomości, informacje, itp.) przekazane studentom za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej uznaje się za wiążące, jeżeli zostały umieszczone w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) oraz na indywidualnych kontach pocztowych studentów co najmniej 14 dni przed zaistnieniem okoliczności (sytuacji) jakich dotyczą. Komunikaty (wiadomości, informacje, itp.), o których mowa powyżej, dla studentów studiujących w języku angielskim przekazuje się w języku angielskim.

 

§ 2.1. Wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy samorządu studenckiego.

2. Samorząd studencki działa na podstawie Ustawy i zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.

3. Organy samorządu studenckiego są uprawnione do wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących studentów oraz podejmowania działań w sprawach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

4. Reprezentantem roku lub grupy jest starosta roku lub grupy. Sposób wyboru starosty, jego uprawnienia i obowiązki określa regulamin samorządu studenckiego.

 

§ 3. Uczelniane organizacje studenckie mogą występować z wnioskami do organów samorządu studenckiego oraz do władz Uczelni w sprawach dotyczących studiów.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

 

§ 4.1. Studenci mają w szczególności prawo do:

 1. zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z zasobów Uczelni;

 2. przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;

 3. uczestniczenia w zajęciach nieujętych w planie wybranego kierunku studiów na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin;

 4. studiowania, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, na więcej niż jednym kierunku studiów, także na różnych uczelniach, w tym zagranicznych, na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;

 5. uczestniczenia w badaniach naukowych prowadzonych w Uczelni i zrzeszania się w kołach naukowych;

 6. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich
  i organów szkoły;

 7. zrzeszania się w istniejących organizacjach studenckich i zakładania nowych;

 8. wybierania przedstawicieli oraz ubiegania się o wybór do organów samorządu studenckiego i do organów kolegialnych Uczelni;

 9. uczestniczenia w wyborach władz Uczelni na zasadach ustalonych przez Statut Uniwersytetu Wrocławskiego;

 10. zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących planów studiów, programów studiów i spraw związanych z procesem kształcenia oraz warunkami socjalno-bytowymi;

 11. współuczestniczenia w decyzjach kolegialnych organów Uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących członkami tych organów;

 12. uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w terminach wcześniejszych niż przewiduje plan studiów i zaliczania zajęć według indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych przez radę wydziału;

 13. studiowania według indywidualnego planu studiów (w tym międzyobszarowych), na zasadach określonych przez radę wydziału;

 14. urlopu dziekańskiego od zajęć na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin;

 15. zmiany kierunku studiów/specjalności lub uczelni;

 16. zmiany formy studiowania na zasadach określonych przez radę wydziału;

 17. otrzymywania stypendiów i innych form pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

 18. podejmowania pracy zawodowej (zarobkowej) niekolidującej z ich podstawowymi obowiązkami;

 19. otrzymywania nagród i wyróżnień za dobre wyniki i osiągnięcia w nauce, w sporcie oraz za działalność organizacyjną;

 20. organizowania na terenie Uczelni zgromadzeń, manifestacji, akcji protestacyjnych
  i strajków zgodnie z postanowieniami Ustawy i Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego;

 21. wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych oraz o pracy prowadzących je nauczycieli akademickich w trybie uzgodnionym przez samorząd studencki z Rektorem;

 22. udział w tworzeniu (modyfikowaniu) programów kształcenia (elementów programu kształcenia) na zasadach ustalonych przez radę wydziału;

 23. wnoszenia skarg na decyzje organów Uczelni.

2. Studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, w zależności od jej rodzaju i stopnia mają prawo do:

 1. szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form i terminów ich zaliczania;

 2. uczestnictwa na szczególnych zasadach w indywidualnych programach studiów;

 3. ułatwień w studiowaniu, m.in. w formie indywidualnej organizacji studiów;

 4. pierwszeństwa w zapisach na zajęcia i w wyborze grup zajęciowych;

 5. indywidualnych warunków korzystania z bibliotek, określonych w regulaminach udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek;

 6. stosownej pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do studiowania;

 7. używania na zajęciach środków wspomagających proces kształcenia np. urządzeń rejestrujących;

 8. indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach także indywidualnych zajęć;

 9. indywidualnej opieki wybranego nauczyciela akademickiego.

 

§ 5. Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem studiów i z innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, a w szczególności:

 1. wytrwałe zdobywanie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem kształcenia;

 2. uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych, terminowe uzyskiwanie zaliczeń i składanie egzaminów oraz wypełnianie wszelkich obowiązków ujętych w planie studiów i programie studiów;

 3. dbanie o dobre imię Uczelni i godność studenta;

 4. odnoszenie się z szacunkiem do współstudiujących, pracowników i władz Uczelni;

 5. dbanie o mienie Uczelni oraz korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem;

 6. terminowe wnoszenie opłat za studia, jeżeli takie opłaty zostały określone odpowiednimi przepisami;

 7. zapoznawanie się z uchwałami i decyzjami (rozstrzygnięciami), a także komunikatami (wiadomościami, informacjami, itp.) władz Uczelni i wydziału dotyczącymi toku studiów, w tym umieszczanymi w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), oraz dostarczonymi na indywidualne konto pocztowe studenta z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej;

7a)  sprawdzanie na bieżąco informacji (danych) dotyczących zwłaszcza danych osobowych, toku studiów, stypendiów, płatności studenckich publikowanych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS), i w razie konieczności występowanie z odpowiednimi wnioskami w tym zakresie do dziekana;

 1. niezwłoczne (nie później niż w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności) powiadamianie dziekanatu o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, a także o zmianie warunków materialnych, jeśli wpływają one na przyznanie i wysokość pomocy materialnej, oraz
  o innych okolicznościach faktycznych i prawnych mających znaczenie dla praw
  i obowiązków studenta w Uczelni;

 2. udział w ewaluacji procesu dydaktycznego (sporządzania ankiet);

 3. zawieranie umów (w tym dokonywanie zmian umów (aneksów)) związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych oraz warunkami odpłatności za studia w Uniwersytecie Wrocławskim;

 4. składanie oświadczeń czy innych dokumentów wymaganych przez ustawę – Prawo
  o szkolnictwie wyższym oraz inne przepisy prawa;

 5. niepodejmowanie czynności (działań) mogących prowadzić do przypisania sobie autorstwa fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

 

§ 6. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie obowiązujących przepisów student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim na zasadach określonych w Ustawie i w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.
 

III. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

§ 7. 1. Rok akademicki obejmuje dwa semestry studiów - zimowy oraz letni. Semestr obejmuje okres zajęć, sesję egzaminacyjną, przerwę semestralną (zimową lub letnią) oraz przerwę świąteczną.

2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się nie później niż 1 października i kończą się nie później niż 30 września.

3. Zajęcia w semestrze trwają 15 tygodni. W szczególnych przypadkach, na wniosek rady wydziału, okres ten może być zmieniony przez Rektora przed rozpoczęciem semestru.

4. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu
z samorządem studenckim i podaje ją do wiadomości najpóźniej do dnia 30 czerwca poprzedniego roku akademickiego.

5. W szczególnych przypadkach Rektor ogłasza dni lub godziny rektorskie, dziekan zaś godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Decyzję o ewentualnym odrabianiu godzin dziekańskich podejmuje dziekan.

 

IV. PLANY STUDIÓW, PROGRAMY I ORGANIZACJA NAUCZANIA

 

§ 8.1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych).

2. Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 9.1. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Zasady prowadzenia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych określają odrębne regulaminy.

2. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu magistra.

 

§ 10. Plany studiów i programy kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim oparte są na punktowym systemie akumulacji i przenoszenia osiągnięć studenta, zwanym systemem ECTS.

 

§ 11. Studia odbywają się według planów i programów kształcenia uchwalanych przez rady wydziałów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego. Programy te są ogłaszane w informatorach lub na stronach internetowych, co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem ich realizacji.

 

§ 12. Zasady studiowania w kolegiach międzyobszarowych oraz odpowiednie plany
i programy kształcenia ustalają rady kolegiów.

 

§ 13. Niniejszy Regulamin studiów stosuje się odpowiednio do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przeprowadzania sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym.

 

§ 14. Do studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów i opieki naukowej stosuje się niniejszy Regulamin studiów.

 

§ 15. Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć ustalają na wniosek dziekana rady wydziału.

 

§ 16. Zasady korzystania przez studentów z lektoratów języków obcych oraz zajęć
z wychowania fizycznego regulują odrębne przepisy.

 

§ 17. Realizacją programów kształcenia i planów studiów kieruje dziekan, który sprawuje nad nią stały nadzór podejmując odpowiednie działania.

 

§ 18. Szczegółowy rozkład zajęć wraz z ich obsadą powinien być podany do wiadomości studentów nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem semestru.

§ 19. W semestralnym harmonogramie zajęć na studiach stacjonarnych liczba godzin zajęć w tygodniu nie może przekroczyć 30. Nie dotyczy to praktyk zawodowych i ćwiczeń terenowych.

 

§ 20.1. W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych prowadzący zajęcia jest zobowiązany podać studentom program modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), wykaz obowiązującej literatury, formę zaliczania zajęć oraz wymagania, jakie należy spełnić, aby uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin.

2. Warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych i pracowni określają regulaminy poszczególnych jednostek dydaktycznych.

 

§ 21.1. Nauczanie w Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się w formie wykładów oraz ćwiczeń (w tym seminariów, konwersatoriów, warsztatów, lektoratów, laboratoriów, pracowni, ćwiczeń terenowych, praktyk zawodowych oraz w innych formach zajęć).

2. Wykłady mają charakter otwarty.

3. Liczebność grup, w których prowadzone są zajęcia, ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

4. Udział studentów w ćwiczeniach odbywa się według zasad określonych w planach studiów i programach kształcenia.

5. Przedmiot wybrany przez studenta staje się dla niego przedmiotem obowiązkowym.

6. Szczegółowe zasady wyboru zajęć określa dziekan.

7. Student, który nie dokona wyboru modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) na zasadach określonych przez dziekana, realizuje moduł zajęć wskazany przez dziekana. Moduł zajęć wskazany przez dziekana staje się dla studenta modułem zajęć obowiązkowym.

 

§ 22.1. Z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów student może wybrać grupę
i prowadzącego zajęcia, jeżeli dziekan nie ustali inaczej.

2. Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza limit uczestników zajęć w grupie, o przyjęciu
w ramach limitu decyduje prowadzący, o ile rada wydziału nie ustaliła innych zasad.

3. Pierwszeństwo w wyborze zajęć i grup ćwiczeniowych mają osoby o stwierdzonej niepełnosprawności.

4. Zasady zmiany grup określa dziekan.

 

§ 23.1. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, uwzględniającymi opiekę naukową oraz potrzeby studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

2. Student ma możliwość indywidualizacji programu studiów poprzez wybór przedmiotów składających się na wymaganą liczbę punktów kredytowych. Wybór powinien być dokonany i przedstawiony dziekanowi do zatwierdzenia w ciągu 10 dni roboczych od rozpoczęcia semestru.

 

§ 24. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dziekan może wyrazić zgodę na eksternistyczne zaliczanie przez studenta niektórych modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć). Przesłankami dla podjęcia takiej decyzji są między innymi: studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, praca zawodowa (zarobkowa), sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne, stwierdzona niepełnosprawność.

 

§ 25.1. Student, za zgodą dziekana, ma prawo uczęszczać na zajęcia poza swoim kierunkiem i uzyskiwać odpowiednie wpisy w indeksie. Od dziekana zależy, czy zajęcia te będą traktowane jako integralna część studiów, czy też tylko jako przedmioty ponadprogramowe.

2. Przedmioty ponadprogramowe, po zatwierdzeniu przez dziekana, wprowadza się do dokumentacji studiów z odpowiednią adnotacją. Punkty i oceny uzyskane w wyniku zaliczania przedmiotów ponadprogramowych nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu przebiegu studiów, odnotowuje się je jednak w suplemencie do dyplomu.

3. Uczestnictwo studenta w zajęciach zamkniętych, poza obranym kierunkiem studiów, wymaga zgody dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej, która zajęcia te prowadzi.

 

§ 26. Zasady odbywania i tryb zaliczania praktyk zawodowych są określone w planach studiów lub w regulaminie praktyk zawodowych.

 

V. ZALICZENIA I EGZAMINY

 

§ 27.1. Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnej ustalają jednostki dydaktyczne
w porozumieniu z dziekanem oraz przedstawicielami samorządu studenckiego i podają do wiadomości studentów 30 dni przed rozpoczęciem sesji.

2. Liczba egzaminów przewidziana planem studiów nie może przekraczać w roku akademickim ośmiu, a w czasie sesji pięciu.

3. Egzaminatorem jest wykładowca, natomiast zaliczającym ćwiczenia jest prowadzący te ćwiczenia. W uzasadnionych przypadkach egzaminatora i zaliczającego ćwiczenia wyznacza dziekan lub dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej.

4. Egzaminator może uzależnić dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania indeksu i karty okresowych osiągnięć (o ile są wymagane), a także ‑ w uzasadnionych przypadkach ‑ dowodu tożsamości lub innego dokumentu oraz od tego, czy student zaliczył wszystkie elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) określone w programie kształcenia.

 

§ 28.1. Prowadzący wykłady niekończące się egzaminem lub ćwiczenia zalicza je przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. W przypadkach niezawinionych student może się ubiegać
o przedłużenie terminu uzyskania zaliczenia u dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej.

2. Warunkiem przystąpienia studenta do zaliczenia jest uiszczenie odpowiednich opłat za usługi edukacyjne, jeśli są wymagane.

3. Zaliczenie uzyskane z naruszeniem ust. 2 jest nieważne. Uzyskana ocena jest wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów.

4. Jeżeli zajęcia z jednego modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej.

5. Student, który przed wyznaczonym terminem egzaminu nie uzyskał zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do niego, traci ten termin. W sytuacjach wyjątkowych decyzję
w sprawie przywrócenia prawa do egzaminu podejmuje dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej.

6. Student ma prawo ubiegać się o zaliczenie ćwiczeń we wcześniejszym terminie.
O formie i terminie takiego zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia, jeśli dziekan nie ustali inaczej.

7. Na wniosek studenta o stwierdzonej niepełnosprawności, prowadzący zajęcia ustala indywidualny termin i formę zaliczenia.

 

§ 29.1. Student kwestionujący zasadność odmowy zaliczenia lub otrzymaną ocenę, ma prawo odwołania się do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiła odmowa zaliczenia lub została wpisana kwestionowana ocena. Rozstrzygnięcie w sprawie jest ostateczne.

2. W przypadku uznania zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki zarządza komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników. Komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników powinno odbyć się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania studenta o uznaniu zasadności odwołania. W skład komisji wchodzą: dyrektor (kierownik) jednostki, prowadzący zajęcia oraz inny specjalista z zakresu danego modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć). Na wniosek studenta w skład komisji wchodzi wskazany przez niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów.

3. Komisja podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia i oceny zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego uchyla ocenę kwestionowaną i oznacza zaliczenie bądź niezaliczenie zajęć. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest ostateczna.

 

§ 30.1. Student uczestniczący w pracach badawczych lub obozach naukowych może, na podstawie udokumentowanych wyników tych prac, uzyskać zaliczenie ćwiczeń lub praktyk, jeśli ich tematyka wiąże się z przeprowadzonymi badaniami.

2. Rozstrzygnięcia w sprawie powyższych zaliczeń podejmuje dyrektor (kierownik) właściwej jednostki dydaktycznej.

 

§ 31.1. Egzamin jest sprawdzianem stopnia osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia, które określa program modułu zajęć (zajęcia lub grupy). Egzamin może być przeprowadzany w formie pisemnej, ustnej lub w obu tych formach.

2. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest zaliczenie wszystkich elementów dydaktycznych przedmiotu określonych w planie i programie kształcenia oraz uiszczenie za usługi edukacyjne odpowiednich opłat, jeśli są wymagane.

3. Ocena uzyskana z egzaminu z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. Uzyskana ocena jest wykreślana z dokumentacji przebiegu studiów. 

4. Egzaminy, z zastrzeżeniem ust. 10 przeprowadzane są w sesji egzaminacyjnej
i organizowane zgodnie z postanowieniami § 27. Student może wystąpić do egzaminatora
o przeprowadzenie egzaminu w terminie wcześniejszym, jeżeli dziekan nie ustali inaczej.

5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu podstawowego i poprawkowego
z danego przedmiotu.

6. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego ustaloną komunikatem Rektora na dany rok akademicki.

7. Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie usprawiedliwia egzaminator lub dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej, jeśli wniosek w tej sprawie wpłynął do egzaminatora lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej w terminie 7 dni od dnia egzaminu lub w wyjątkowych przypadkach w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności.

8. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na egzaminie student nie otrzymuje żadnej oceny i traci prawo do tego terminu.

9. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie podstawowym lub poprawkowym, student ma prawo do przywrócenia przez egzaminatora prawa do zdawania tego egzaminu w okresie sesji egzaminacyjnej. Datę egzaminu wyznacza egzaminator. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej (poprawkowej) egzaminy mogą w uzasadnionych przypadkach być przeprowadzone w ciągu 10 dni od daty jej zakończenia, za zgodą dziekana.

 10. Na wniosek studenta ostatniego okresu zaliczeniowego, który zalega z nie więcej niż dwoma modułami zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), w tym kończącymi się egzaminem, dziekan może określić zasady wcześniejszego zaliczenia tych modułów.

11. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów bez zbędnej zwłoki
i w sposób jednoznacznie określający uzyskaną ocenę.

12. W ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego student ma prawo przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym przez egzaminatora. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane w zakładzie (katedrze) przez rok od daty egzaminu.

 

§ 32.1. Student kwestionujący prawidłowość przeprowadzenia egzaminu może najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zgłosić u dziekana zawierający uzasadnienie wniosek o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku dziekan zarządza:

 1. w odniesieniu do egzaminu pisemnego ‑ komisyjne zweryfikowanie pracy lub egzamin komisyjny;

 2. w odniesieniu do egzaminu ustnego - ustny egzamin komisyjny.

3. Komisję egzaminacyjną wyznacza dziekan. W skład komisji wchodzą: dziekan jako przewodniczący, egzaminator oraz drugi specjalista z modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) lub modułu zajęć pokrewnego. Na wniosek studenta w skład komisji wchodzi wskazany przez niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów.

4. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż przed upływem 3 dni od poinformowania studenta o dopuszczeniu do egzaminu komisyjnego. Podczas egzaminu ustnego pytania są losowane, a komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.

5. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, jeżeli uznał, że egzamin został przeprowadzony w sposób krzywdzący studenta (studentów). Dziekan może w tej sprawie zasięgnąć opinii właściwego organu Samorządu Studentów. O egzamin komisyjny może także wnioskować egzaminator lub właściwy organ samorządu studenckiego.

6. Ocena z egzaminu komisyjnego unieważnia ocenę kwestionowaną i oznacza zaliczenie albo niezaliczenie modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) w danej sesji egzaminacyjnej. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.

 

§ 33. W uzasadnionych przypadkach dziekan lub Rektor mogą zarządzić powtórny egzamin dla grupy studentów lub całego roku.

 

§ 34.1. W Uniwersytecie Wrocławskim obowiązuje następująca skala ocen:

 1. bardzo dobry (bdb) - 5,0;

 2. dobry plus (+db) - 4,5;

 3. dobry (db) - 4,0;

 4. dostateczny plus (+dst) - 3,5;

 5. dostateczny (dst) - 3,0;

 6. niedostateczny (ndst) - 2,0.

2. Oceny uzyskane przez studentów w innych skalach, przekształca się liniowo na oceny, o których mowa w ust. 1. Przykładowy wzór określa załącznik do Regulaminu.

3. Ocena niedostateczna lub brak wpisu w dokumentacji przebiegu studiów są traktowane jako niezaliczenie zajęć.

4. Do każdego egzaminu i zaliczenia student jest zobowiązany przedłożyć indeks
i kartę okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane. Zaliczający i egzaminator wpisują do nich ocenę (słownie - w pełnym brzmieniu lub w skrócie - oraz liczbowo) i datę oraz potwierdzają je własnoręcznym podpisem.

5. Osoby zaliczające lub przeprowadzające egzamin wpisują oceny do protokołów zaliczeń i/lub egzaminów.

6. Osoby zaliczające lub przeprowadzające egzamin zobowiązane są do przekazania protokołów do dziekanatu w terminach wskazanych przez dziekana.

 

§ 35.1. Elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) raz zaliczone w ramach danego toku studiów nie podlegają ponownemu zaliczeniu.

2. Rozstrzygnięcia w sprawie elementu dydaktycznego modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć), w tym dotyczące punktów ECTS i ocen należą do kompetencji dziekana i są ostateczne.

         3. Od rozstrzygnięć dziekana, o których mowa w ust. 2, przysługuje studentowi tylko wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dziekana.

 

VI. PRZEJŚCIE NA WYŻSZY SEMESTR, POWTARZANIE ZAJĘĆ LUB SEMESTRU

 

§ 36. Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału może postanowić, że okresem zaliczeniowym jest rok studiów.

 

§ 37.1. Podstawą zaliczenia semestru (roku) jest zaliczenie modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) przewidzianych w semestralnym (rocznym) planie studiów albo uzyskanie 30 (60) punktów kredytowych za zaliczenie modułów zajęć zgodnie z programem kształcenia lub innych uznanych przez dziekana.

2. Rada wydziału może określić obniżone, minimalne warunki zaliczenia semestru (roku), w tym minimalną liczbę punktów ECTS oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS.

3. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych w ust. 1 jest wpisywany na semestr (rok) wyższy, jeżeli spełnił wymagania, w tym uzyskał niezbędną liczbę punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze.

4. Studentowi Uniwersytetu Wrocławskiego skierowanemu na studia w uczelni zagranicznej lub w innej polskiej uczelni zalicza się uzyskane w ich trakcie punkty zgodnie
z zasadami systemu ECTS.

5. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane, z wymaganymi wpisami bezzwłocznie po zaliczeniu ostatniego egzaminu w sesji, a najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia sesji poprawkowej.

6. Semestr (rok) zalicza dziekan. Zaliczenie semestru (roku) uprawnia studenta do wpisania na semestr (rok) wyższy.

7. Niespełnienie warunków uzyskania zgody na kontynuowanie studiów na wyższym semestrze (roku) po dwóch kolejnych okresach zaliczeniowych jest traktowane jako brak postępów w nauce i może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

 

§ 38.1. Student, który nie spełnił warunków zaliczenia semestru (roku) określonych
w § 37 ust. 1 może być powtórnie wpisany na ten sam semestr (rok).

2. Rada wydziału określa minimalną liczbę punktów kredytowych oraz dopuszczalny sumaryczny deficyt punktów ECTS, jaki student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr (rok). Niespełnienie tego warunku traktowane będzie jako brak postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów.

3. Student, który spełnił wymagania, o których mowa w ust. 2, jest wpisywany powtórnie na ten semestr (rok), chyba że złożył w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację ze studiów.

4. Student zobowiązany jest zaliczyć moduł zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) niezaliczony w najbliższym z możliwych terminów.

5. Powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne określa Rektor nie później niż do dnia 30 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie kształcenia.

 

VII. ZMIANY W TOKU STUDIÓW

 

§ 39.1. Po zaliczeniu 2 semestrów realizowanych studiów pierwszego lub drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, w ramach możliwości określonych przez jednostkę dydaktyczną, student może w obrębie Uczelni:

 1. przenieść się na inny kierunek studiów lub specjalność;

 2. na zasadach określonych przez radę wydziału zmienić formę studiów.

2. W przypadku zmiany formy studiów, dziekan określa różnice wynikające z planów studiów oraz tryb i terminy ich uzupełnienia.

3. Zmiana kierunku studiów i specjalności wymaga pisemnej zgody dziekana jednostki przyjmującej i wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wobec jednostki macierzystej, potwierdzone przez dziekana. 

 

§ 40.1. Po zakończeniu okresu zaliczeniowego (semestru, roku) student może przenieść się do innej uczelni, o ile uregulował zobowiązania materialne wobec Uniwersytetu Wrocławskiego.

         2. Wypełnienie wszystkich obowiązków wobec Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdza dziekan.

 

§ 41.1. Przejście z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na studia w Uniwersytecie Wrocławskim jest możliwe jedynie przed rozpoczęciem semestru (roku) pod warunkiem, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza, i nie utracił statusu studenta. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego.

2. Student powinien w uczelni, którą opuszcza, zaliczyć co najmniej 2 semestry studiów. Zmiana uczelni po zaliczeniu pierwszego semestru możliwa jest tylko w sytuacjach wyjątkowych.

3. Zgodę na przyjęcie studenta z innej uczelni do Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża dziekan odpowiedniego wydziału w drodze decyzji.

4. Dziekan udzielając zgody, o której mowa w ust. 3, potwierdza dotychczasowe osiągnięcia studenta (wyrażone także w punktach ECTS), które zostaną mu zaliczone. Na tej podstawie ustala, od którego semestru student rozpocznie studia oraz wskazuje moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia, w szczególności z grupy modułów zajęć obowiązkowych, wraz z terminami ich realizacji.

 

§ 42.1. Student może otrzymać semestralny lub roczny urlop od zajęć, w czasie którego zachowuje prawa studenckie. Prawo do korzystania podczas urlopu z pomocy materialnej określają odrębne przepisy.

2. Urlopu od zajęć udziela dziekan na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku.

3. Urlop od zajęć jest udzielany w przypadku:

 1. długotrwałej choroby;

 2. urodzenia dziecka;

 3. delegowania studenta przez Uniwersytet poza Uczelnię na staż lub w innym podobnym celu;

 4. innych ważnych okoliczności.

4. Urlop od zajęć nie powinien obejmować okresu poprzedzającego złożenie wniosku,
z wyjątkiem udokumentowanej choroby lub urodzenia dziecka.

5. Jeżeli urlop od zajęć obejmuje okres poprzedzający złożenie wniosku, student jest zwolniony z opłaty za powtarzanie zajęć z tego okresu.

6. Udzielenie urlopu od zajęć przedłuża termin planowanego ukończenia studiów i jest potwierdzone wpisem do indeksu lub w karcie urlopowej.

7. Za zgodą dziekana student może w czasie urlopu od zajęć uczestniczyć w niektórych zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy.

 

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

 

§ 43.1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

 1. niepodjęcia studiów. Za niepodjęcie studiów uważa się nieusprawiedliwioną długotrwałą nieobecność na zajęciach uniemożliwiającą zaliczenie semestru (roku);

 2. rezygnacji ze studiów złożonej w postaci pisemnej. Rezygnację uznaje się za złożoną
  z datą wpłynięcia pisma do dziekanatu;

 3. niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego najpóźniej na 3 dni robocze przed zakończeniem ostatniego semestru studiów;

 4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

 1. stwierdzenia braku postępów w nauce;

 2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w terminie określonym w § 37 ust. 5 Regulaminu studiów;

 3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;

 4. niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

3. Dziekan, w trybie odwołania, może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby skreślonej
z listy studentów na ten sam semestr (rok) akademicki, jeśli od daty doręczenia decyzji upłynęło nie więcej niż 2 tygodnie.

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

5. Osoba skreślona z listy studentów przed odebraniem dokumentów złożonych
w Uczelni ma obowiązek uregulować zobowiązania wobec Uczelni.

 

§ 44.1. Osoba skreślona z I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może ponownie podjąć studia jedynie w drodze rekrutacji.

2. Studentowi, który po zaliczeniu I roku studiów został skreślony z listy studentów, dziekan może wyrazić zgodę na wznowienie (reaktywację) studiów.

3. Wznowienie (reaktywacja) w prawach studenta może nastąpić przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego. Wniosek o wznowienie (reaktywację) w prawach studenta powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru/roku akademickiego.

4. Rada wydziału, po uprzednim uzyskaniu opinii wydziałowej rady samorządu studentów, może ustalić katalog przypadków, w których dziekan może odmówić zgody na wznowienie (reaktywację) w prawach studenta. Niepodjęcie opinii przez wydziałową radę samorządu studentów w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku wydziałowej radzie samorządu studentów uznaje się za wydanie opinii pozytywnej.

5. Podejmując decyzję o wznowieniu (reaktywacji) w prawach studenta, dziekan ustala dotychczasowe postępy wnioskującego w nauce, w tym uzyskane efekty kształcenia lub/i uzyskane punkty ECTS, określa semestr (rok), na który wpisuje studenta, oraz moduły zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.

6. Osoba skreślona z listy studentów z powodu określonego w § 43 ust. 1 pkt 4 może zostać ponownie przyjęta po spełnieniu warunków określonych przez przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym.

7. Osoba, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 3, w terminie 2 lat od daty skreślenia z listy studentów może wystąpić o wznowienie studiów w celu ukończenia studiów, a zwłaszcza złożenia pracy i egzaminu dyplomowego w tym terminie.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, wznowienie studiów może nastąpić w trybie określonym w § 44 ust. 3 i 5 Regulaminu.

 

IX. UKOŃCZENIE STUDIÓW

 

§ 45. Szczegółowe warunki ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także wymagania stawiane pracom dyplomowym oraz formę egzaminów dyplomowych określa rada wydziału.

 

§ 46.1. Pracę licencjacką/inżynierską/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, student przygotowuje pod kierunkiem promotora: profesora lub doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej jednostki organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, a także specjalistę spoza Uczelni.

1a. Obowiązki promotora, za zgodą i na szczegółowych zasadach ustalonych przez dziekana, mogą wykonywać dwie osoby, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia liczby godzin dydaktycznych związanych z ich realizacją. Dziekan wskazuje osobę odpowiedzialną w całości za wykonanie wszystkich zadań promotora pracy dyplomowej.

2. Na kierunkach eksperymentalnych oraz związanych z pracą w terenie dyrektor (kierownik) jednostki dydaktycznej, w której wykonywana jest praca dyplomowa, może wyznaczyć - w porozumieniu z promotorem - opiekuna pracy spośród pracowników jednostki. Do zadań opiekuna należy pomoc w wykonywaniu eksperymentalnej części pracy, rozwiązywaniu problemów technicznych oraz nadzór nad bezpieczeństwem pracy studenta.

         3. Tematy prac magisterskich zatwierdzone w trybie określonym przez radę wydziału powinny być podane do wiadomości studentów nie później niż 2 semestry przed ukończeniem studiów, natomiast prac licencjackich i inżynierskich nie później niż 1 semestr przed ukończeniem studiów.

4. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego.

5. Jako praca dyplomowa może być przyjęta praca dyplomowa opracowana przez zespół studentów, wspólna dla wszystkich.

6. Jako praca dyplomowa może być przyjęta praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.

7. Praca dyplomowa może być wykonywana za zgodą dziekana poza Uniwersytetem Wrocławskim (w innej uczelni polskiej lub zagranicznej, w ośrodku naukowym polskim lub zagranicznym, a także w innym ośrodku prowadzącym badania o charakterze naukowym).

8. Przed egzaminem dyplomowym praca dyplomowa podlega zawsze sprawdzeniu z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.

9. Za zgodą dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej student może przedstawić pracę dyplomową w języku obcym. Rada wydziału może zobowiązać studentów kierunku lub specjalności do umieszczenia w pracy angielskiego tłumaczenia tytułu oraz streszczenia w tym języku.

10. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim.

11. Za zgodą dziekana lub dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej student może zmienić promotora pracy dyplomowej pod warunkiem, że nie wydłuży to terminu złożenia pracy.

12. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. W przypadku istotnej rozbieżności w ocenie pracy o ostatecznej ocenie decyduje dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.

13. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1, przy czym pracę magisterską musi oceniać przynajmniej jeden doktor habilitowany lub profesor.

 

§ 47. W razie nieobecności promotora przekraczającej 90 dni, dziekan może wyznaczyć nowego promotora pracy dyplomowej. Jeśli w tej sprawie wpłynął wniosek od studenta, dziekan wyznacza nowego promotora pracy dyplomowej nie później niż w terminie do 14 dni od doręczenia dziekanowi wniosku.

 

§ 48.1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

 1. zaliczenie wszystkich modułów zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) obowiązkowych i praktyk zawodowych objętych programem studiów danego kierunku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (uznanych przez dziekana);

 2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową.

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie ustalonym przez dziekana.

3. Egzamin odbywa się przed powołaną przez dziekana komisją w składzie co najmniej trzyosobowym. W skład k