wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Katedra Studiów Europejskich

Strona główna > Studenci > Praktyki zawodowe i procedura dyplomowania

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z programami studiów na kierunkach Dyplomacja Europejska, Europeistyka oraz Zarządzanie Migracjami, każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk zawodowych do końca II roku studiów - niezależnie od kierunku i stopnia studiów (dotyczy to zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich). Brak zaliczonych praktyk zawodowych uniemożliwia podejście do egzaminu dyplomowego.

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYK

UWAGA! Studenci mają możliwość realizacji praktyk w miejscu pracy, jak i w dowolnie wybranym przez siebie miejscu - o ile zapewniają one realizację praktyk według wytycznych zawartych w sylabusach poszczególnych kierunków studiów:

SYLABUS - DYPLOMACJA EUROPEJSKA

SYLABUS - EUROPEISTYKA

SYLABUS - ZARZADZANIE MIGRACJAMI

UWAGA! Nierozliczenie praktyk studenckich do końca sesji poprawkowej w semestrze letnim powoduje konieczność złożenia w dziekanacie wniosku o powtórzenie niezaliczonych przedmiotów i wpis warunkowy na następny semestr (tzw. "warunku").

Koordynatorem ds. praktyk studenckich jest doktor Marcin Adamczyk - gabinet nr 230 w Instytucie Politologii.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia lub rozliczenia praktyk zawodowych przyjmowane są w godzinach konsultacji w okresie trwania zajęć dydaktycznych lub w terminach specjalnie do tego wyznaczonych przez koordynatora.

Konsultacje koordynatora w semestrze zimowym 2023/2024 odbywają się w poniedziałki (w dniach zajęć dydaktycznych) w godzinach 14.00-15.00.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:

1) Student wyszukuje instytucję, która zapewni mu realizację praktyk wg wytycznych zawartych w sylabusie jego kierunku (w tym wymaganej liczby godzin - różnej dla każdego kierunku).

UWAGA! Studenci samodzielnie wyszukują miejsce odbywania praktyk - koordynator praktyk nie pośredniczy w kontaktach z praktykodawcami, ani tym bardziej nie kieruje studentów do konkretnych instytucji.

2) Student ustala wspólnie z praktykodawcą termin realizacji praktyki studeckiej na 30 dni po dniu złożenia przez studenta dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk.

3) Student wspólnie z praktykodawcą przygotowuje dokumentację niezbędną do realizacji praktyk, w skład której wchodzą:

UWAGA! Jako osobę uprawnioną do reprezentacji Uniwersytetu Wrocławskiego student wpisuje w umowie Prodziekana ds. studeckich dra hab. Jacka Zielińskiego

PONADTO:

UWAGA! Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione czytelnie oraz podpisane niebieskim długopisem. Dokumenty mogą być wypełnione z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu lub odręcznie - w tym drugim przypadku również z wykorzystaniem niebieskiego długopisu.

4) Student składa kompletną dokumentację koordynatorowi praktyk w KSE w godzinach jego konsultacji lub terminach specjalnie wyznaczonych przez niego do składania dokumentów związanych z praktykami.

UWAGA! Dokumenty należy obowiązkowo składać na minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk.

UWAGA! Dokumenty nie są przyjmowane w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznym w semestrze zimowym, a rozpoczęciem semestru letniego (luty).

5) Koordynator składa przedłożone mu przez studenta dokumenty do odpowiedniego dla danego kierunku dziekanatu, gdzie student samodzielnie dowiaduje się o status swojej sprawy i termin odbioru dokumentów podpisanych przez Prodziekana (zwyczajowo 7-14 dni od dnia złożenia).

6) Student odbiera podpisane dokumenty (1 egz. umowy, skierowanie oraz Informację Uniwersytetu Wroclawskiego o przetwarzaniu danych osobowych dla osob z zakladow pracy) i udaje się na praktyki zawodowe w terminie przewidzianym w dokumentach.

ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE PRAKTYK:

1) Po zakończeniu praktyk student zobowiązany jest złożyć do koordynatora praktyk (w godzinach konsultacji) następujące dokumenty niezbędne do ich rozliczenia:

UWAGA! Dziennik praktyk jest plikiem edytowalnym - co do zasady każda z aktywności/dni w ramach praktyk powinna zostać umieszczona w osobnym wierszu.

2) Na podstawie dostarczonych dokumentów koordynator praktyk dokonuje wpisu oceny z praktyk do systemu USOS i tym samym dokonuje zaliczenia praktyk zawodowych.

UWAGA! Nierozliczenie praktyk studenckich do końca sesji poprawkowej w semestrze letnim powoduje konieczność złożenia w dziekanacie wniosku o powtórzenie niezaliczonych przedmiotów i wpis warunkowy na następny semestr (tzw. "warunku").

REALIZACJA PRAKTYK W MIEJSCU ZATRUDNIENIA (PROCEDURA UPROSZCZONA)

Student podejmujący aktywność zawodową, umożliwiającą realizację praktyk zgodnie z wytycznymi zawartymi w sylabusie dla danego kierunku, ma możliwość realizacji ich w miejscu zatrudnienia na podstawie uproszczonej procedury.

Aktywność zawodowa uprawniająca studenta do zaliczenia praktyk w procedurze uproszczonej może obejmować zarówno zatrudnienie na umowę o pracę czy zlecenie, kontrakt menadżerski, jak i wolontariat czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pełnienie funkcji worganizacji pozarządowej lub w ramach spółki prawa handlowego (np. członka zarządu lub prokurenta).

UWAGA! Nie ma możliwości realizacji praktyk na podstawie aktywności zawodowej podejmowanej w przeszłości.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:

1) Celem realizacji praktyk w miejscu zatrudnienia student musi na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk złożyć koordynatorowi praktyk - w godzinach jego konsultacji - następujące dokumenty:

UWAGA! Wniosek musi zostać zaadresowany do Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz.

UWAGA! Student powinien okazać koordynatorowi praktyk oryginał w/w umowy celem poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem - kopia może też być uwierzytelniona przez pracodawcę.

UWAGA! Jeżeli umowa zawiera szczegółowy wykaz obowiązków, to w takim razie zbędnym jest dostarczanie osobnego spisu tychże.

Dokumenty należy obowiązkowo składać na minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w miejscu zatrudnienia.

UWAGA! Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione czytelnie oraz podpisane niebieskim długopisem. Dokumenty mogą być wypełnione z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu lub odręcznie - w tym drugim przypadku również z wykorzystaniem niebieskiego długopisu.

UWAGA! Dokumenty nie są przyjmowane w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznym w semestrze zimowym, a rozpoczęciem semestru letniego (luty).

ROZLICZENIE PRAKTYKI ODBYTEJ W MIEJSCU ZATRUDNIENIA:

1) Po zakończeniu odbywania praktyk w miejscu zatrudnienia student składa koordynatorowi praktyk (w godzinach jego konsultacji lub innym wyznaczonym uprzednio terminie) dokument potwierdzający ich odbycie:

UWAGA! Jest to inne zaświadczenie niż w przypadku standardowej procedury. Zaświadczenia nie mogą być stosowane zamiennie.

2) Na podstawie przedłożonego zaświadczenia koordynator praktyk dokonuje zaliczenia tychże i jednocześnie wpisuje studentowi ocenę do systemu USOS.

UWAGA! Nierozliczenie praktyk studenckich do końca sesji poprawkowej w semestrze letnim powoduje konieczność złożenia w dziekanacie wniosku o powtórzenie niezaliczonych przedmiotów i wpis warunkowy na następny semestr (tzw. "warunku").

PODSTAWA PRAWNA:

Organizację praktyk przewidzianych w Katedrze Studiów Europejskich reguluje odpowiednio:

 

PROCES DYPLOMOWANIA

Od roku akademickiego 2022/2023 zasady procesu dyplomowania dla wszystkich kierunków prowadzonych w Katedrze Studiów Europejskich określa Uchwała Nr 79/2022 Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania. Pełna treśc uchwały do pobrania poniżej: